สูตรเด็ดจากรายการเชฟไม่ทิ้งแถว EP15
Future 50 Foods

ประโยชน์ถ้วนทั่วกับ ถั่ว และ ถั่วฝัก 1 ในวัตถุดิบ 50 อาหารแห่งอนาคต

Glycine max
Vigna angularis
Lens culinaris
Phaseolus vulgaris
Vicia faba
bambara grams
cat jang