Skip to content

想找什麼呢?
甚麼是愛環境食材
愛環境食材

甚麼是愛環境食材

你有冇諗過『食』,都可以愛環境,愛地球?

家樂牌聯合各大糧食專家、環境學者,

將愛環境食材Future 50 Foods介紹俾大家

test banner


想了解更多愛環境食材,可以去呢度知多啲:

Knorr Future 50 Foods Report | WWF  ❯ 在新窗口中打开