Skip to content

กำลังหิวอยู่หรือเปล่า?

ประกาศรายชื่อแฟนคนอร์ที่ได้รับคนอร์ขวดฟรีถึงบ้าน

ประกาศรายชื่อแล้ว !! แฟนคนอร์ที่ได้รับคนอร์ขวด ฟรี !! จำนวน 250 ท่าน

รอพิสูจน์ความอร่อยกันได้ที่บ้านและอย่าลืมถ่ายภาพ พร้อมแชร์เมนูลุ้นทองกันต่อ

อ่านกติกา คลิก : https://www.knorr.com/th/a-world-of-flavour/inspirations-recipes-of-deliciousness/Knorr-Liquid-LuckyDraw-2019.html


1. พุทธิภรณ์ ช่อดอก

2. มัณฑนา สุขขัง

3. ณัฐมนฆน์ พัชรพรปองคุณ

4. น.ส.เนติมา บุญสนอง

5. อริสรา จั่นอยู่

6. หัสดินทร์ ตั้งทวี

7. นางสาว ชลิตสุดา ภู่สุวรรณ

8. จรรยา เชี่ยวชาญรัตนกุล

9. วิไลรัตน์  ทินวงศ์

10. นางสุณี  โสดา

11. อรพรรณ จรัสสิงห์

12. สุทธินี สุวรรณชัยสกุล

13. ผุสดี หมื่นเดช

14. วันใหม่  ปิ่นโพธิ์

15. สุรีมาศ นาราช

16. สุภัทรา โขมโนทัย

17. สมัคร คำตา

18. สรญา  ปานกลั่น

19. กัลยรัตน์ นัทธี

20. วรพรรษ์ ศิริเกษม

21. พรชนก ฉันทชัยศิริ

22. เพ็ญศิริ  สนธิสถาพร

23. ปิยมาศ​ จตุรัตนชัยพร

24. สุรศักดิ์ ทองดี

25. นางอาร์เช่. ปานศรี

26. เรวัติ แซ่กาง

27. กัลยาณี มีภาค

28. สุวิมล แขกอ่อน

29. ธัญกมล แย้มเกษร

30. เปรมินทร์  นามทอง

31. วยุพิน. สืบซึ้ง

32. นางสุนันทา จันทร์สว่าง

33. จิราภรณ์  เทพนวล

34. ดนัย พัดเพิ่ม

35. สุภัสสรา นราภิรมย์ขวัญ

36. สุมลมาลย์ กรรเจริญ

37. นายวีระ นวรัตนากร

38. ชาลีนี วัฒนวรรณะ

39. ณภัทร สุขสถาพรเลิศ

40. รจณา เรืองฤทธิ์

41. ณมณ. องค์เจริญลาภ

42. ปิยะดา กองแก้ว

43. พรภัทรา บุญมา

44. ณรัตน์สิตา ไตรรัตน์ธนัน

45. ดุษณียา ใหม่ปัน

46. ศรศิวรรณ์ ชินรัตน์

47. วิกุล

48. สุรศักดิ์ รัตนะมงคลกุล

49. คุณระพีพร  กลั่นเกตุวิทย์

50. วรรณา บุญยิ่ง

51. กนกวรรณ แซ่ลิ่ม

52. มะลิ หวัง

53. เจตน์  พยอมแย้ม

54. สมจิตต์ รุ่งศรัทธาธรรม

55. วัชราภรณ์ เกลี้ยงเกลา

56. ฐิติรัตน์ แยยวา

57. ชุติมา ตันตราจิณ

58. รุ่งรัช คุณหิรัญ

59. นฤมล สาตราภัย

60. วัชรินทร์ มาลา

61. ปรีชา เกตุเพชร

62. สวรส มะโนวงศ์

63. รัญชิดา สุหทัยกุล

64. ศรัญญา พรรณโชคดี

65. วุฒิชัย กันสิงห์

66. นภัสร ศรีพาเพลิน

67. ขวัญฤทัย  นกดำ

68. ปวริศา จันทร์เพ็งเพ็ญ

69. นิสา กันธิยะ

70. นางสาววริษา​  วาทลังกา

71. อรพิน ศิลลา

72. ปาวดี สุนทรพันธ์

73. พลอยไพลิน รักเปรมจิต

74. จุฑารัตน์ พินรอด

75. สุพัตรา เกิดสมจิตต์

76. รุจิรา ไกรพล

77. สุดใจ ทองจีน

78. ไวภพ มาโนช

79. นคณิชา สอาดแก้ว

80. สุนันทา มูกา

81. นันทนา ทรายน้อย

82. อรพิน ธำรงดุลภาค

83. เมย์  บุญญโสภณ

84. จิตรลัดดา เกษรคำ

85. จิราภรณ์  ขุนกอง

86. จิรกุล รัตนสุวรรณ

87. นารถนารี เมธังกรู

88. สมชาย อมรสันต์สุขศรี

89. ชิสากัญญ์  กัณฑ์กนกจิรสิน

90. ภัทราภรณ์ ธีรกีรยุต

91. ณรงค์ ศรีทองคง

92. กัญญาพัชร ห่อทอง

93. น.ส.วริสรา พิทยาวานิชย์

94. วาสนา แก้วจันทร์

95. อัญชลี  สิงห์อิศรางค์

96. นพมาศ ปรึกษาตน

97. กัลยาณี      ฆารรัศมี

98. ศศิชานันท์ นพทิพย์

99. ยุพี ทับสนิท

100. กรชาล เมืองนิล

101. นส. รัสปารีส์ เฟื่องอารมย์

102. วารุณี​   ศรีรานี

103. ฉัตรปกรณ์ วิจิตรเลขการ

104. รัตนา เพ็ชร์วงษ์

105. ศุภชัย  สัมพันธ์สิทธิ์

106. วราภรณ์ ว่องประชานุกูล

107. จันทิมา ธนวงศ์จินดา

108. มนปพร สกุลหงษ์

109. กนกพร ทัดทอง

110. สุนันทา อินทวังโส

111. ณัฐชนันท์พร กฤตรัชตนันต์

112. สุเทพ หิรัญศรี

113. นางอมรารัศม์ พรอนันต์สกุล

114. ธิติสุเา  โอดศรี

115. รัชนีวรรณ ตรีจักรขจร

116. ณัฐทรียา ทรัพย์ทวีวัฒน์

117. ศิโรรัตน์ จุฑามาศ

118. อริยาภรณ์ คงบุรี

119. สุวรรณี อัศวธีระนันท์

120. นางกุสุมา สังประเสริฐ

121. วราภรณ์ เสริมบุญสนิท

122. คุณไข่มุกข์ ภู่พิพัฒนา  (บริษัท นอร์ทเทิร์นฟาร์ม 1996 จำกัด)

123. ณัฐมน หาญเจริญ

124. นส.อำพร สุวัณณกีฏะ

125. ศรัณภัค จงวิศาล

126. ศิตา ธนสารกุลัง

127. เขมนรินทร์  รัตนาอัมพวัลย์

128. เอื้อมพร ฐิตาจารย์

129. กฤติยา หยุ่นไกร

130. จิตติมา ชาญนรา

131. สุรีย์ภรณ์  ชารีชุม

132. นฤมล  แดงทองดี

133. สุภารัตน์ ธำรงศักดิ์พิศาล

134. กนกพร สมบัติ

135. วันทนา ธรรมรัตนางกูร

136. ภคพร  อังกุรสิริไพบูลย์

137. สุนิสา ปิ่นแก้ว

138. วิมาน  สถาวรวนิช

139. นิภาพร  จำปาวงศ์

140. เยาวลักษณ์​ สายสุด

141. น.ส.ปัญญ์ปรียา ธนกิตติ์ภักดี

142. สุปรียา สุขเกษม

143. ดวงพร เฟื่องทอง

144. นันทนา โสดขุนทด

145. ยศยา สอาดรัตน์

146. ณัชพร พึ่งพัฒนะ

147. วิภาวี วีระพันธ์

148. พิรีย์.     วชิรวรรณกุล

149. วิภาดา​ สุทธิ​ศิริมง​คล​

150. อ้อยใจ  ชัยวงศ์

151. ปาริชาติ คชศิลา

152. มะลิวัลย์ ฟองเพชร

153. เพ็ญศรี ชัยฤทธื

154. ลักขณา ปาลวณิชยกุล

155. วนิตา อ้อขาว

156. พิมพาภรณ์  พูลธีรานุวัตร

157. ขวัญเพชร อมรสุขสันต์

158. ปภาวดี นิมตกมลเลิศ

159. รัชดาภรณ์ จงจิต

160. ดารารัตน์ โพธิ์ประเสริฐ

161. อำภา ศักดิ์อิสระพงศ์

162. นุจรี สายกบิ่น

163. อดิศร ส่งเสริมธนะ

164. ธนาวดี  คำประเสริฐ

165. จุฑารัตน์ สำเนียง

166. สิริกร

167. กนกวรรณ พันธุวดี

168. ณาตยา ขุนทอง

169. รัชณี แซ่โง้ว

170. สุมาลี. เองมหัสสกุล

171. วาริณี ศรีคำตุ้ย

172. จำรัก จันจินดา

173. วรโชต​ิ​ เจริญ​รุ่งเรือง​กูร​

174. สุพรรษา มูลทองย้อย

175. ปทุมมาศ ประสงค์ผลชัย

176. ภัทรมน คงศิลป์

177. พนารัตน์ หมัดมอญ

178. สุรัตน์ ชนะการกิจวัฒนา

179. ปัสนียาพร สุวรรณขำ

180. ณชนก พงษ์ช้าง

181. วนารัตน์

182. นงลักษณ์ วงษ์สี

183. นางภาสิณี เพชรวิเชียร

184. พรวลัย  ชัชวงษ์

185. กันยารัตน์ ชุ่มคำ

186. พัฒน์นรี ทวีพัฒนะพงศ์

187. นัทธรักษ์ เหล่าพงษ์สุนพ

188. จุฬาลักษณ์ คำเปียง

189. กัญธิชา พรมพวง

190. น.ส.ศศิณา อินทร์โพธิ์ทอง

191. หรินทร์เดช สุวรรณพิบูลย์

192. กมล ชางษ์

193. จิระศักดิ์ รุ่งเรือง

194. เบญจมาภรณ์ กลับใจ

195. อัญมณี อาดอำนวย

196. วรวรรณ กาญจนสมวงศ์

197. ธัญวรรณ เรืองพิทักษ์ศิลป์

198. ณัฐวุฒิ​ วีระชุนย์

199. อรอนงค์ สมบูรณ์บันดาล

200. มัลลิกา​ หอมเย็น

201. ยุพา มูลงาม

202. ชุติมา. เมืองพรวน

203. ฐิติมา สุภภัค 

204. ศิริรัตน์... นิ่มเจริญ

205. คุณสุทิน  สิริโยธิน

206. ชมภูนุท แสงทอง

207. ศิวาพร วัฒนาศิริสกุล

208. ปัญจพาณ์ มาคนคร

209. นงค์เยาว์ เลิศวิทยาประดิษฐ์

210. พยอม ดีฝั้น

211. วิรัตน์ ตรงพิทักษ์กุล

212. รัตติกาล คำต่าน

213. น.ส.นุจรินทร์ โอกาศ

214. จิตลดา เลิศพรวิเศษ

215. คมณา​ ไชยเคน

216. ฉัตรแก้ว  อุนนะนันทน์

217. ฟาติมะห์ เริงหาณ

218. รสุ รุ่มจิตร

219. ทัยวัน  วรรณสาร

220. วาทินี สุวรรณรัตน์

221. นางวัชราภรณ์ มงคลพร

222. อารี​ เมืองมั่น

223. โอเด็ตเฮนเรียต แจ็คโคมิน

224. จรรยา  ลักษณะนิยม

225. ศศิมา​ เกตุไพบูลย์

226. ธิวรัตน์ พรมรุกชาติ

227. น้ำฟ้า แสนอุบล

228. ปิยะวัฒน์ ปรีชาวนิช

229. พัดชา มโนชมภู

230. พรรณี อรรณพกาญจนา

231. นีพร คำมุงคุณ

232. ณัฐชนุตต์ ซื่อสัตยานนท์

233. บุญเลิศ แซ่จิว

234. ธนัตถ์นันท์ ปิยะวณิชย์

235. นภา        ตาคำ

236. อัมพร  ปานปุ่มทอง

237. ลือชัย เจียมพิทยานุวัฒน์

238. เดือน  เขียนจัตุรัส

239. อลิสา เอมชม

240. ทยพร กุลนาจันทร์

241. ณัฐกานต์.   อุตมะรัตน์

242. พรรณี จันทระโยธา

243. สุพรรณี โชคกุลศรี

244. ณิมาภรณ์ รวยทรัพย์

245. น.ส. สุกัญญา อรัญพูล

246. อุไรวรรณ. คำพันธ์

247. เศรษฐศักดิ์ อรุณทอง

248. สุวิชญา นภาศิริ

249. รัตติยา อยู่เย็น

250. ณิชาภา องค์ทรงธรรม